Skip to content
Miljøfyrtarn

Klikk på bildet for å se Miljøfyrtårn-sertifikat.

Miljørapport for 2023

Røysumtunets miljøplan for 2023 ble utarbeidet i et samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte, verneombud, AMU og de ansatte. Den ble vedtatt av styret 28.3.2023. Planen beskriver konkrete mål og tiltak innen flere definerte områder; energi, klimagasser, matressurser, avfallshåndtering og gjenbruk, samt arbeidsmiljø.

Energi

Det er gjennomført flere tiltak i 2023, slik som etablering av varmepumper i flere hus, utskiftning av lysstoffrør, samt opplæring og bevisstgjøring av alle ansatte om å begrense lys og varme i rom utenfor brukstid. Målet for 2023 var en reduksjon av totalt strømforbruk med 10 %. Tiltakene medførte en besparelse på 186.000 Kwh, hvilket representer 9%. I tillegg er det gjort et betydelig arbeid for tilrettelegging og planlegging av bergvarmeanlegg. Dette er besluttet gjennomført i 2024, og har et potensiale for innsparing i størrelsesorden 600.000 Kwh pr år.

Klimagasser

De viktigste tiltakene i 2023 er økt samkjøring av pasient- og beboertransport. En midlertidig flytting av rehabiliteringsavdelingens aktivitetstilbud fra Jaren til Brandbu har også bidratt i vesentlig grad. Bilparken er også omdisponert slik at to biler som ble utrangert ikke er erstattet. Målet for 2023 var en reduksjon på 10%. Tiltakene har medført en samlet reduksjon fra 2022 med 66.000 kjørte km. Dette representerer en reduksjon på 21%.

Matressurser

Røysumtunet har etablerte et større matsvinnprosjekt som har hatt effekt i 2023. Det har medført en betydelig reduksjon av matkostnadene, som på tross av økte matpriser er redusert med kr 641.000 fra 2022. Som rapportert i Miljøfyrtårnportalen betrakter vi også reduksjon av antall kg matavfall som et relevant mål for oppnådd resultat. Matavfallet i 2023 er målt til 16.000 kg. For 2022 rapporterte vi 65.000 kg. Tallene er derimot ikke direkte sammenlignbare, da vi for 2022 fikk oppgitt en mengde fra HRA som baserte seg på gjennomsnittlig fyllingsgrad på 80% for alle våre beholdere. For 2023 baserer rapporten seg på gjennomførte veieuker, og er derfor reelle tall. Disse vil kunne sammenlignes med tall for 2024.

Avfallshåndtering og gjenbruk

Tiltakene i 2023 har vært økt fokus på kildesortering, med opplæring, bevisstgjøring og tilrettelegging. Dette med oppslag, merking og nye beholdere for sortering i alle hus. Tiltakene har rettet seg mot både ansatte, pasienter, beboere og barna i barnehagen. Restavfallet er i 2023 målt til 47.500 kg mot 215.000 kg rapportert i 2022. Tallene er på samme måte som for matavfall ikke reelt sammenlignbare, da tallene for 2022 er gitt fra HRA med en beregnet gjennomsnittlig fyllingsgrad for våre beholdere.

Tiltakene som er gjennomført for gjenbruk er i hovedsak kjøp av brukte møbler og leker framfor nye varer. Reparasjon av inventar og utstyr er også innført som praksis, og til vurdering ved alle nye behov. Videre er det gjennomført registrering og lagring av hvitevarer, møbler og IT-utstyr.

Arbeidsmiljø

Samlet sykefravær i 2023 var på 10,7 %, mot 10,0 % i 2022. Vi har derved ikke lykkes med å nå miljøplanens mål om 6,5 %. Vårt HR- arbeid er i 2023 styrket ved opprettelse av 100% stilling for HR-ansvarlig, med ansettelse i september måned. Påbegynt arbeid er kartlegging av årsak til det høye sykefraværet, og forberedelse til omfattende nærværsarbeid i 2024. Det planlegges et samarbeid med hovedorganisasjonen Spekter og Arbeidslivssenteret Innlandet. Arbeidet forankres i ledergruppa med involvering av AMU, tillitsvalgte og verneombud. Arbeidet vil omfatte alle ansatte.

Miljøsertifisering

Røysumtunet ble miljøsertifisert som Miljøfyrtårn 9.5.2023. Dette etter et betydelig arbeid med dokumentasjon og etablering av rutiner. Arbeidet ga en god bekreftelse på lang tids praksis for miljøarbeid, og et godt utgangspunkt for videre arbeid. Det er god motivasjon i hele organisasjonen for økt innsats for bærekraftig praksis.

Røysumtunets miljøarbeid er forankret FNs bærekraftsmål. Dette spesielt i forhold til klima (13), avfall, ombruk og matsvinn (12), samt arbeidsmiljø (8). Røysumtunet innsats for ivaretakelse, omsorg og rehabilitering for personer med alvorlig sykdom samsvarer også med bærekraftsmål (3) om å sikre god helse og fremme livskvalitet. I denne sammenheng framheves spesielt at to av våre helsetilbud er enestående i nasjonal sammenheng. God helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet. Røysumtunets visjon og vedtatte verdier legger også et godt grunnlag for videre utvikling av bærekraftig praksis.

 

Røysumtunet, 14.3.2024 Monica, Heidi og Erik

Diakonistiftelsen Røysums redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

 

Diakonistiftelsen Røysum, heretter Stiftelsen, er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som trådte i kraft 1. juli 2022.

I tråd med nevnte lov er dette dokument Stiftelsens redegjørelse for de aktomhetsvurderinger som er gjennomført.

Gjennom vårt arbeid og verdisyn, er Stiftelsen opptatt av at de tjenester vi tilbyr gjøres som følge av rettferdig, trygge og gode arbeidsforhold som tar hensyn til miljøet.

Stiftelsens styre, er stiftelsens høyeste organ, og er ansvarlig for at det gis relevante retningslinjer og instrukser for Stiftelsens leverandører og samarbeidspartnere. Egen instruks for innkjøp – herunder aktsomhetsvurdering, ansvar og myndighet – er forankret i ledelsen. Institusjonssjef sitter med det operative ansvar for at instruksene for kontroll av samarbeidspartnere gjennomføres.

Stiftelsen etterstreber å kjøpe varer og tjenester lokalt, i den grad det lar seg gjøre og er økonomisk forsvarlig. For våre leverandører vurderer vi risiko for korrupsjon, miljøutfordringer, organisasjonsfrihet, minimumslønn, tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Vi har tett dialog med våre leverandører, og Stiftelsen skal minimum årlig kartlegge og vurdere forhold som måtte ha negative konsekvenser og følge opp eventuelle samarbeidspartnere som måtte være prioritert etter slik vurdering etter et vesentlighetsprinsipp med utgangspunkt i, men ikke begrenset til, de ti største leverandørene per fiskale år.

Aktsomhetsvurderingene Stiftelsen gjør med sine samarbeidspartnere vil bli utført både ved oppstart av nye samarbeid, men vil også kunne være gjenstand for hyppigere intervaller eller stikkprøvekontroll. Hyppigere kontroller vil også kunne gjennomføres om Stiftelsen vurderer det nødvendig for å kunne være i henhold til ovenfornevnte lov.

Samarbeidspartnere med Stiftelsen vil bli gjort kjent med konsekvenser av eventuelle avvik i forhold til våre kontroller.

Eventuelle samarbeidspartnere som er gjenstand for tiltak etter kartleggingen, vil få mulighet til å stanse, forebygge å forhindre de negative konsekvenser som er avdekket etter kartleggingen. De tiltak som gjennomføres meldes til de respektive interessenter. Stiftelsen vil deretter overvåke samarbeidspartner for å sørge for at avvik følges opp, og det gis én måned fra forholdet ble avdekket til å rette opp i forholdet før samarbeidet med Stiftelsen avsluttes.

Stiftelsen tar ansvar for at samarbeidspartner retter opp i, erstatter eller gjenoppretter det forholdsmessige negative bidrag en samarbeidspartner måtte ha vært gjenstand for, inntil forholdet er avdekket og rettet opp i – eventuelt at samarbeidet med Stiftelsen er avsluttet.

Funn som følge av aktsomhetsvurderingene vil publiseres på Stiftelsens hjemmesider.

Endret 26.06.2023
Back To Top