Skip to content

Her kommer rapport om Røysumtunets arbeid og resultater innen klima, miljø og arbeidsmiljø.

Diakonistiftelsen Røysums redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

 

Diakonistiftelsen Røysum, heretter Stiftelsen, er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven), som trådte i kraft 1. juli 2022.

I tråd med nevnte lov er dette dokument Stiftelsens redegjørelse for de aktomhetsvurderinger som er gjennomført.

Gjennom vårt arbeid og verdisyn, er Stiftelsen opptatt av at de tjenester vi tilbyr gjøres som følge av rettferdig, trygge og gode arbeidsforhold som tar hensyn til miljøet.

Stiftelsens styre, er stiftelsens høyeste organ, og er ansvarlig for at det gis relevante retningslinjer og instrukser for Stiftelsens leverandører og samarbeidspartnere. Egen instruks for innkjøp – herunder aktsomhetsvurdering, ansvar og myndighet – er forankret i ledelsen. Institusjonssjef sitter med det operative ansvar for at instruksene for kontroll av samarbeidspartnere gjennomføres.

Stiftelsen etterstreber å kjøpe varer og tjenester lokalt, i den grad det lar seg gjøre og er økonomisk forsvarlig. For våre leverandører vurderer vi risiko for korrupsjon, miljøutfordringer, organisasjonsfrihet, minimumslønn, tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering og eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Vi har tett dialog med våre leverandører, og Stiftelsen skal minimum årlig kartlegge og vurdere forhold som måtte ha negative konsekvenser og følge opp eventuelle samarbeidspartnere som måtte være prioritert etter slik vurdering etter et vesentlighetsprinsipp med utgangspunkt i, men ikke begrenset til, de ti største leverandørene per fiskale år.

Aktsomhetsvurderingene Stiftelsen gjør med sine samarbeidspartnere vil bli utført både ved oppstart av nye samarbeid, men vil også kunne være gjenstand for hyppigere intervaller eller stikkprøvekontroll. Hyppigere kontroller vil også kunne gjennomføres om Stiftelsen vurderer det nødvendig for å kunne være i henhold til ovenfornevnte lov.

Samarbeidspartnere med Stiftelsen vil bli gjort kjent med konsekvenser av eventuelle avvik i forhold til våre kontroller.

Eventuelle samarbeidspartnere som er gjenstand for tiltak etter kartleggingen, vil få mulighet til å stanse, forebygge å forhindre de negative konsekvenser som er avdekket etter kartleggingen. De tiltak som gjennomføres meldes til de respektive interessenter. Stiftelsen vil deretter overvåke samarbeidspartner for å sørge for at avvik følges opp, og det gis én måned fra forholdet ble avdekket til å rette opp i forholdet før samarbeidet med Stiftelsen avsluttes.

Stiftelsen tar ansvar for at samarbeidspartner retter opp i, erstatter eller gjenoppretter det forholdsmessige negative bidrag en samarbeidspartner måtte ha vært gjenstand for, inntil forholdet er avdekket og rettet opp i – eventuelt at samarbeidet med Stiftelsen er avsluttet.

Funn som følge av aktsomhetsvurderingene vil publiseres på Stiftelsens hjemmesider.

Endret 26.06.2023
Back To Top