Skip to content

Psykisk helse

Avdeling for psykisk helse gir bo- og bistandstilbud for mennesker med psykiske lidelser. Avdelingen har til sammen 25 plasser fordelt på 6 bofelleskap (hybler og leiligheter).

Verdibasert tilnærming
Vårt verdigrunnlag er sammen med faglige prinsipper styrende for tilnærming. Vi ønsker å legge til rette for utvikling og mestring av eget liv, samt at alle beboere deltar i avgjørelser som omhandler dem selv.

Det faglige fundamentet bygger på teori om salutogenese og empowerment, og målet er recovery. Gjennom miljøterapeutisk tilnærming søkes det å dyktiggjøre hver enkelt beboer i å ta tilpasset ansvar i eget liv. Samtidig legges det til rette for å fokusere muligheter mer enn begrensninger eventuell sykdom medfører. Det er et overordnet mål at alle beboere skal oppleve bedring gjennom mestring og mening i hverdagen.

Individuell oppfølging tilbys gjennom teamarbeid. Alle beboere har primærkontakt, samt er tilknyttet et team som i samarbeid med brukeren etablerer holdningsplaner/IP for målrettet arbeid mot den enkeltes mål.

Medisinskfaglig oppfølging sikres gjennom ukentlig tilsyn av psykiater, samt allmennlege. Fysio- / ergoterapi og sosionom kan bistå ved behov.

Inkluderende og sosialt fellesskap legges det til rette for i ulike aktiviteter, turer og gjennom dagtilbudene.

Samarbeid med nettverk og hjemkommune gjøres etter individuelle ønsker og behov.

Egne leiligheter med personalbase / tilgang til personalbase

Egne rom/hybler med bad, hvor kjøkken og fellesrom deles med 3–4 andre

Alle boligene har landlig beliggenhet

Alle boliger har kort vei til offentlig kommunikasjon

De fleste botilbudene har universell utforming

Botilbudene fremstår som moderne, med lyse farger og trivelig interiør

Tverrfaglig team

I tråd med vår visjon tilstrebes det å yte tjenester av høy faglig kvalitet, for å sikre helhetlig tilnærming til den enkelte beboers behov. Vi legger til rette for aktiv brukermedvirkning i et tverrfaglig samarbeid, hvor også pårørende og oppdragsgiver kan delta.

Flere i personalgruppen har videreutdanning i epilepsi, geriatri, psykisk helse, psykose og rus, voldsrisikovurdering og ‑håndtering, pedagogikk, samt spillavhengighet (fra fagskolenivå til mastergrad). Vi utvikler vår tverrfaglige praksis i tråd med ny kunnskap. Utvikling skjer blant annet ved tilrettelegging for videreutdanning for å oppnå god faglig kvalitet på tjenesten. Personalet har tilbud om ukentlig veiledning, internundervisning, samt eksterne kurs. I tillegg gjennomføres det elektroniske kursmoduler gjennom Qudos (Gyldendal), etter oppsatt plan. Vi ser også at vi har stor nytte av å ta imot studenter fra ulike profesjoner, ikke minst med tanke på rekruttering av nye medarbeidere.

Psyksisk helse_tverrfaglig team

Hvem kan få tilbud om plass

  • Mennesker med behov for sammensatte tjenester og døgnkontinuerlig bemanning
  • Røysumtunets tilbud defineres som en del av førstelinjetjenesten, og opphold søkes og finansieres av kommune/bydel. Oppdragsgiver fatter vedtak om husleie og kostpenger, eventuelt vederlagstrekk.
Røysumtunet vinter
Røysumtunet vinter
Stue
Interiør
Røysumtunet
Kortspill
Portrett

Kontaktpersoner

Linda Carlsen

Linda Carlsen
Avdelingssjef
61 33 35 40
lc@roysumtunet.no

Torun Vik Møller-Christensen

Torun Vik Møller-Christensen
Enhetsleder Midtstua
61 33 35 30
Torun.vik.moller-christensen@roysumtunet.no

Hilde Karlsen Sanna

Hilde Karlsen Sanna
Faglig leder
61 33 35 41
hs@roysumtunet.no

Elisabeth Ruud
Faglig leder
61 33 35 42
elisabeth.ruud@Roysumtunet.no

Back To Top